Dit is de privacyverklaring van Moulin Rouge V.O.F.  (hierna “Moulin Rouge ” of “wij”). Moulin Rouge is gevestigd in Amsterdam Oudezijds Achterburgwal 5-7, 1012 DA. Moulin Rouge is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Moulin Rouge heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Moulin Rouge. Indien je klachten of vragen hebt kun je contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan Moulin Rouge t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 14 1180 AA Amstelveen.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van onze website, leveranciers sollicitanten en alle overige relaties van Moulin Rouge.

Wat is het algemene privacy beleid van Moulin Rouge?

Moulin Rouge respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website Moulin Rouge www.moulinrougeamsterdam.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.

Moulin Rouge stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Moulin Rouge deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.

Moulin Rouge is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Moulin Rouge altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moulin Rouge V.O.F. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Moulin Rouge V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– burgerservicenummer (BSN)

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Moulin Rouge?

Moulin Rouge verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 1. 1. Gratis wifi
  Wij bieden bezoekers van Moulin Rouge gratis wifi aan. Alleen mac adressen van de apparaten worden hiervoor geregistreerd en zijn niet gelinkt aan persoongegevens.
 2. 2. Cameratoezicht
  Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen Moulin Rouge met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van Moulin Rouge word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
 3. 3. Inkoop / leveranciers
  Moulin Rouge verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Moulin Rouge verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.
 4. 4. Sollicitaties
  Als je bij Moulin Rouge solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

   

  -Naam en adresgegevens;
  -e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
  -Geboortegegevens/leeftijd;
  -Geslacht;
  -Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
  -Gegevens over beschikbaarheid;
  -Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
  -Overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

  Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Moulin Rouge gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moulin Rouge V.O.F. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Moulin Rouge V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Moulin Rouge V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
   
Leverancier gegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zakendoen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitanten Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.
Camerabeelden Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden;

Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig extra maatregelen.

Moulin Rouge verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Moulin Rouge jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • we beveiligen onze website met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en,
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moulin Rouge V.O.F. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moulin Rouge V.O.F. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Moulin Rouge V.O.F. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Moulin Rouge V.O.F. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]